Onlangs heeft het Comité Hou Friesland Mooi een alternatief plan gepresenteerd als vervanger van het huidige plan voor windpark Nij Hiddum Houw. De plannen van het Comité kunt u hier lezen.

De VVD heeft kennis genomen van deze plannen en wil daarom de volgende vragen stellen:

 • Heeft het college kennis genomen van het plan van Comité Hou Friesland Mooi? Zo nee, bent u bereid dit tot u te nemen?
 • Zo ja, hoe kijkt het college aan tegen dit plan?
 • Is het plan van het comité juridisch haalbaar?
 • Hoe kijkt het college aan tegen de financiële haalbaarheid van dit plan?
 • Past dit plan binnen de taakstelling van 530,5 MW windenergie op land in Fryslân?

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over Nij Hiddum Houw

4 REACTIES

 1. Goed dat er alternatieven bekeken worden, echter is het hier besproken alternatief m.i. eveneens zeer discutabel daar het idee is om de capaciteit te verkrijgen uit kleinere doch meerdere windmolens met, welke op een afstand van 1 km van huizen mogen staan. Dit is een grotere belasting op leefgenot en gezondheid dan het oorspronkelijke plan welke uitgevoerd zal worden in een gebied waar zeer weinig mensen wonen.

  Ik vraag alle partijen dan ook om zeer kritisch naar beide plannen te kijken, waarbij mede gekeken dient te worden naar de impact van een windmolen qua geluid welke ze produceren op niet-hoorbare doch wel op de gezondheid impact hebbende frequenties, zoals lage tonen welke via de aardkorst zich verspreiden.

  • Bedankt voor uw reactie!
   We nemen uw opmerking om kritisch te kijken naar beide plannen zeer serieus. Dat is dan ook de rede dat we hier eerst schriftelijke vragen over stellen alvorens we er een standpunt over kunnen innemen. Ook delen we uw opmerking dat er zeer goed gekeken moet worden naar de impact van een windmolen. Onze insteek is dat de mogelijk schade zoveel mogelijk moet worden beperkt dan wel worden gecompenseerd. Helaas is het besluit om hier windmolens te plaatsen in de vorige Statenperiode al genomen. Wij waren hier op tegen maar de meerderheid besloot anders. Neemt niet weg dat we kritisch blijven tav windmolens en de hinder die het geeft.

 2. Geachte Statenleden, De gang van zaken rond het Windpark Nij Hiddum-Houw ademt vanaf den beginne een sfeer uit van belangenbehartiging van de initiatiefnemers en politiek. Inzage in de afspraken die met de initiatiefnemers en de provincie in het verleden zijn gemaakt, zal daar duidelijkheid in moeten verschaffen. p basis van de WOB loopt er een verzoek aan de provincie om inzage te geven in de onderliggende procedures en afspraken die met de initiatiefnemers zijn gemaakt.   Met de belangen van de omwonenden is nooit rekening gehouden. Voor hen is het slikken of stikken. Het draagvlak voor dit plan is, op basis van een onderzoek van TNS/NIPO, slechts 23%. Zelfs daarvan is op dit moment weinig meer over. Het volkomen negeren van de, voor de omwonenden, vernietiging van het landschap door grootte, hoogte, geluidsoverlast, slagschaduw en topverlichting, is in de PIP tekenend voor dit geldgedreven spierballenwerk. Zelfs in deze fase is het niet duidelijk hoe en wanneer de initiatiefnemers gehouden worden aan het verminderen van deze overlast. Het belang van de initiatiefnemers steekt 208 m. uit boven het belang van de omwonenden. De OAR is in het leven geroepen zònder een enkele vorm van formele macht. De schijn wordt echter gewekt dat ze die wel zou hebben. Het is als een bokswedstrijd waarin omwonenden, met de handen op de rug gebonden, de ring in zijn gestuurd. Het voorkeursadvies, dat uit deze wedstrijd is gerold, is grif overgenomen door de initiatiefnemers, de provincie en de gemeente SWF. Echter de uitkomsten van de 95% MER en de 95% PIP, die ten tijde van het uitbrengen van hun advies nog niet bekend waren,  brengen zodanig schade toe aan de omgeving van de kop van de Afsluitdijk, dat u zich als Statenlid meer zou moeten willen verbinden met de ±10.000 omwonenden van project WNHH. Wij hebben, gelijktijdig met dit schrijven aan u, het college van GS verzocht een herzieningsbesluit voor te voorbereiden. Strekking van dat besluit zou een drastische verkleining van het windpark moeten inhouden. Het bestaande vermogen zou van 6 MW opgeschaald moeten worden volgens de provinciale formule van 1:3. Wij zullen dan ook bij het college van GS een verzoek indienen om u te vragen de omvang van het windpark Nij Hiddum-Houw terug te brengen tot maximaal 18 MW en de resterende 24 MW onder te brengen in Windpark Friesland. De PS hebben in 2015 het maximale vermogen van dat park vastgesteld op 316 MW. Het voorstel van dat college was 350 MW. Ons voorstel was 350,5 MW. Dat voorstel is toen door de FNP gesteund.Mei dit jaar is besloten om als provincie financieel te participeren in Windpark Friesland. Via deze samenwerking zou de 24 MW, uit het park Nij Hiddum-Houw, prima ingepast kunnen worden in dat park. Dat stuk deelname zou dan, in een later stadium, overgenomen kunnen worden door de deelnemende partijen in windpark Nij Hiddum-Houw.Minimaal 25% van die deelname van 24 MW zou dan eveneens beschikbaar moeten komen voor burgerparticipatie.Win-win dus!Wij vragen u bij deze vriendelijk om ons te laten weten of u zich kunt vinden in dit voorstel en of u bereid bent de strekking van dit voorstel te steunen. Bij voorbaat onze dank en een vriendelijke groet.
  Simon Berndsen Riet Bakker Actiecomité Genôch=GenôchK ritische voorstanders van verduurzaming.

  • Geachte heer Berndsen,

   Hartelijk dank voor uw bericht. We begrijpen uw zorgen over de toename van windmolens in het gebied. Zoals u wellicht weet heeft de VVD Fryslân in 2014 tegen het besluit van de plaatsing van windmolens in de provincie gestemd. De VVD is namelijk van mening dat windmolens enorme investeringen vergen die weinig energie oplevert en het landschap enorm aantast. De meerderheid heeft echter, zoals u ook aangeeft, in 2014 gekozen voor 316MW in het IJsselmeer en 36MW op de Kop van de Afsluitdijk. Het college waar vanaf 2015 de VVD deel van uitmaakt is aan de slag gegaan met die opdracht. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel megawatt de molens in het IJsselmeer exact gaan opleveren. Wel is duidelijk dat dit 89 windmolens gaan worden met een vermogen van plusminus 320MW. Op basis daarvan is een MER procedure doorlopen en zijn de plannen verder uitgewerkt. Het verzoek om de 24MW in te passen in het park in het IJsselmeer past dus niet bij het besluit dat de meerderheid in de Staten (PvdA, CDA en FNP) namen in 2014 en de huidige ontwikkelingen van Windpark Fryslân.

   Wel nemen wij de suggesties voor alternatieven voor dit gebied zeer serieus. Daarom hebben we de gedeputeerde middels schriftelijke vragen dan ook gevraagd of dit past binnen de doelstelling en of dit haalbaar is. De antwoorden hierop hebben we nog niet ontvangen. Zoals u wellicht bekend komt het onderwerp morgen aan de orde tijdens Provinciale Staten. Een aantal partijen zullen mondelinge vragen stellen en/of moties indienen hierover. U kunt meekijken via de livestream via: https://fryslan.stateninformatie.nl/live

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.