Europa.

De Europese Unie heeft een steeds grotere invloed op de provinciale beleidsterreinen. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen is het van belang dat we als Noord-Nederland gezamenlijk optrekken. Dat doen we bijvoorbeeld in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).


Barrières opheffen.

De VVD vindt het van belang de kennis op het gebied van beleidsvorming te vergroten en onze invloed aan te wenden om het beleid waar nodig te beïnvloeden. Dat geldt ook
de Provinciale Staten, waar onze partij initiator was van het Platform Europa. Het Europa van de toekomst zet in op economische ontwikkeling door met name regionale samenwerking en vooral ook innovatie te stimuleren. Wij zien graag zoveel mogelijk samenhang in de verschillende Europese programma’s en fondsen en dat barrières die (internationale en) regionale samenwerking belemmeren worden opgeheven.

Europa moet zich niet bezighouden met zaken die beter decentraal geregeld kunnen worden. Aan de andere kant moet de provincie zich niet bezighouden met zaken die al door het rijk of door Europa zijn geregeld. Geen Friese regels bovenop Haagse of Europese regels.

Heb je ergens vragen over?