nieuws-image
21 november 2011
Olympische Spelen 2028: pleidooi voor watersportonderdelen naar Fryslan

Recentelijk heeft minister Schippers (VWS) en minister Schultz van Haegen (IenM) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over twee verkennende studies omtrent het naar Nederland halen van de Olympische Spelen in 2028. Deze verkenningen vormen bouwstenen om straks in 2016 een zorgvuldig afgewogen keuze over een mogelijk Nederlands Olympisch bid te kunnen maken. De VVD Fryslân heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) waarin ze onder andere willen weten welke rol GS ziet weggelegd voor de provincie Fryslân indien de Olympische Spelen in 2028 in Nederland georganiseerd zullen worden. De VVD Fryslân vindt dat als de Olympische Spelen in 2028 in Nederland worden georganiseerd, er onderzocht moet worden om alle watersportonderdelen (buiten) in Fryslân te laten plaatsvinden. Gedacht kan dan worden aan de sporten: zeilen, openwaterzwemmen en triatlon. Dit kan een belangrijke economische en toeristische impuls betekenen voor de provincie Fryslân.  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 
Gericht aan GS / lid van GS Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Olympische Spelen 2028
  Vragen                                 1)     2)           3)                 4)                 Is GS op de hoogte van deze verkennende studies?   Uit de verkennende studie Olympische Hoofdstructuur blijkt dat als er Olympische Spelen in Nederland worden gehouden dat heel Nederland hierbij betrokken is. Welke rol ziet GS hier weggelegd voor de provincie Fryslân?   Ook blijkt uit de studies dat er lokale verdieping en concretisering nodig is opdat regio, Rijk en NOC*NSF in 2016 inderdaad een gefundeerd besluit kunnen nemen over een eventueel Nederlands bid. Zijn er in het verleden al contacten geweest tussen provincie, Rijk en NOC*NSF? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Welke bijdrage / acties is GS voornemens te ondernemen om deze lokale verdieping en concretisering te bewerkstelligen?   In alliantieverband zal een nadere uitwerking gemaakt worden van de zogenaamde sportlandkaart; de spreiding van de overige voorzieningen. Is GS, met de VVD van mening, dat onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om alle watersportonderdelen (die buiten plaatsvinden) in Fryslân plaats te laten vinden? Zo ja, hoe gaat GS dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?    
  Indieners VVD     Sylvia Hosman,
  VVD Statenfractie
  Media: LC (internet) --> 'Olympische watersport naar Friesland'

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?