nieuws-image
21 januari 2014
Geen economische belemmeringen door beheerplannen Fries merengebied

De provincie bestempelt 5800 hectare grond in het Friese merengebied als ‘nieuwe' natuur in het kader van Natura 2000. Gedeputeerde Kramer denkt dat verfraaiing van de gebieden tot economische impulsen kan leiden. De natuurplannen leiden volgens hem niet tot beperkingen voor bestaande recreatiebedrijven, landbouw en beroepsvaart. Wel zouden nieuwe bedrijven te maken kunnen krijgen met beperkingen. "De provincie toetst dat van geval tot geval", aldus Kramer. De VVD vindt dat de beheerplannen geen negatieve gevolgen mogen hebben voor bestaande en toekomstige economische bedrijvigheid en wil duidelijkheid omtrent de volgende vragen.  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
 
Gericht aan GS / lid GS   College van GS
Onderwerp   Beheerplannen Friese merengebied
Vraag / vragen                                  
  1. Nieuwe bedrijven kunnen te maken krijgen met beperkingen. Met welke beperkingen kunnen zij te maken krijgen?
  2. Heeft GS geprobeerd om deze beperkingen zo minimaal mogelijk te laten zijn? Zo ja, wat heeft GS gedaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Krijgen bestaande bedrijven met uitbreidingsplannen ook te maken met mogelijke beperkingen? Waarom wel/niet?
  4. Waaraan toetst de provincie de aanvragen voor nieuwe bedrijven en activiteiten?
  5. Heeft het vaststellen van het beheerplan mogelijke gevolgen voor activiteiten in die gebieden zoals bijvoorbeeld voor de Sneekweek? Waarom wel/niet?
  6. In het artikel geeft gedeputeerde Kramer aan dat verfraaiing van de gebieden tot economische impulsen kan leiden. Welke economische impulsen ziet de gedeputeerde hier met name, en is hierbij ook nog een rol weggelegd voor de provincie?
 
Indiener(s) VVD – Otto van der Galiën
Datum 20 januari 2014
 

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?