0 687

De VVD staat voor vrijheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit zijn voor de VVD de uitgangspunten van een rechtvaardige, vitale en sterke samenleving waar de ontplooiing van het individu op de best mogelijke manier wordt gewaarborgd. Vanuit deze visie op de maatschappij handelt de VVD Fryslân.

De VVD wil “Meer voor Fryslân!” Meer kracht voor een betere economische positie voor Fryslân, meer nnovatie en werkgelegenheid voor bedrijven, meer ruimte voor mensen om zelf invulling te geven aan de woonomgeving, meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling voor de mensen die er in wonen en werken en meer bereikbaarheid en veiligheid via weg, water en spoor.

Wij geloven niet dat de overheid alle problemen kan oplossen. De oplossing ligt bij de mensen zelf. Dat moet gestimuleerd worden. Dat geeft kracht voor Fryslân en daar past geen grote overheid bij die voor een groot deel met zichzelf bezig is. De VVD Fryslân kiest voor een kleine maar krachtige overheid die zijn werk afstemt op de behoefte van creatieve en zelfredzame mensen. VVD gaat voor een overheid met minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenaren die de lasten laag houdt voor burgers en ondernemers.

De VVD wil gericht stimuleren op zaken die de regionale economie blijvend versterken met als doel meer banen voor Friezen te realiseren. Bereikbaarheid is daar een belangrijk voorbeeld van. Door de eeuwen heen is bewezen dat daar waar verbindingen ontstaan en waar gebieden bereikbaar worden er ontwikkelingen zullen plaatsvinden. de VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor bereikbaarheid en zal dat blijven doen.

De VVD wil bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van onze mooie provincie meer betrekken bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering ervan. Het provinciehuis (het huis van alle Friezen) moet meer open gaan staan voor deskundigheid, inzichten en ideeën vanuit de Friese samenleving. De VVD wil de samenleving een grotere plek geven in alle fase van beleidsontwikkeling en de uitvoering.

De VVD is trots op Fryslân. Trots op haar cultuur, haar inwoners en haar eigenheid. Maar is er ook van overtuigd dat we moeten blijven werken aan een krachtiger Fryslân. Dit gaat niet vanzelf. En dit kan alleen maar door een sterke economie door en voor mensen die vrij zijn, verantwoordelijkheid nemen en niet belemmerd worden door overbodige regels.

De VVD kiest voor: ‘Meer voor Fryslân!’

 

Lees hier het hele verkiezingsprogramma


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

 

0 1103

De VVD gelooft in de kracht en de eigen verantwoordelijkheid van mensen, waarbij een overheid niet voor mensen moet staan, maar naast en soms achter mensen om zo ontwikkelingen op het gebied van innovatie, economische groei en werkgelegenheid mogelijk te maken. Dit liberale gedachtegoed zien we duidelijk terug in de uitvoeringsagenda welke door het college van GS is opgesteld nadat al eerder het coalitieakkoord en het collegeprogramma in Provinciale Staten van Fryslân werden vastgesteld.

Er zal de komende jaren fors geïnvesteerd worden in de Friese economie. Maar liefst 342 miljoen euro trekt het college de komende 4 jaar uit voor het realiseren van haar plannen. Met dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in: het Friese onderwijs en bedrijfsleven, lastenverlichting en het op orde brengen en veiliger maken van onze infrastructuur. Allemaal zaken waarvan de VVD gelooft dat het Fryslân verder brengt.

Zo vloeit dankzij de verlaging van de opcenten de komende vier jaar in totaal 80 miljoen euro terug naar onze inwoners. Wat betreft de provinciale wegen zal er de komende jaren worden geïnvesteerd in de N381 en de N359, worden rammelstroken en fietspaden extra aangelegd en wordt het onderhoudsniveau verhoogd. Ook blijven we investeren in toerisme en recreatie, verbetering van het ondernemersklimaat en gaan we investeren we in de 11e faculteit. Allemaal zaken die moeten leiden tot meer werkgelegenheid in Fryslân.


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

 

0 1613

De provincie is in Fryslân nog een van de laatste plekken waar investeringsinitiatieven kunnen worden ontwikkeld. Met het verdwijnen van de Friesland Bank, de concentratie van politie, openbaar ministerie en justitie in Groningen en de krapper wordende gemeentelijke financiën is het landschap drastisch veranderd. De crisis heeft een behoorlijke versobering teweeg gebracht en de provincie is de laatste plek waar nog middelen voor handen zijn.

Dat brengt verplichtingen met zich mee. Investeringen moeten lonen in die zin dat ze kansen creëren waar regio’s en haar inwoners baat bij hebben. De provincie moet meer zijn dan een grabbelton van projectjes die met tijdelijke budgetten in de lucht worden gehouden. Met een strakke prioritering, een grote focus en een organisatie met een beperkt aantal professionals, moet het mogelijk zijn om met minder middelen meer te realiseren voor de Friese gemeenschap. Het provinciehuis moet niet een plek zijn waar achter elke deur onverwachtse verrassingen schuil gaan, maar een plek van grote transparantie over doelstellingen, prestaties, voortgang en bestedingen.

De VVD vindt dat er ook gekeken kan worden naar versobering van het ambtelijk apparaat en het provinciaal bestuur. Digitalisering en efficiency zouden moeten kunnen leiden tot kleine maar flexibele organisatie met minder ambtenaren, minder secretariële ondersteuning en minder dienstauto’s met chauffeur voor het college van Gedeputeerde Staten. Ook moeten afdelingen beter op elkaar worden afgestemd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden (ontschotting).

Doelmatigheid van de provinciale organisatie heeft de VVD hoog in het vaandel. In dit kader past ook het verminderen van regels, wetten en bemoeienissen vanuit de overheid. De VVD wil daarom een volledige doorlichting van uitvoeringsregels en beleidsdocumenten. Daarnaast zal er voor beleid in Fryslân, net als in Den Haag, een toets op integrale afstemming moeten komen. Ook krijgt de provincie steeds meer taken vanuit Den Haag of Brussel. Bij het oppakken van deze nieuwe taken moet voortdurend de vraag worden gesteld of andere taken niet kunnen worden afgestoten of overgedragen. De VVD gaat voor minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenaren.

De VVD vindt dat Fryslân zelfstandig moet blijven. Samenwerken vindt de VVD wenselijk, maar dan wel met behoud van de eigen identiteit. De VVD wil een provinciaal openbaar bestuur dat duidelijk herkenbaar is. Samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe zal een duidelijke meerwaarde moeten opleveren, wil continuering plaatsvinden. Bij experimenten op het gebied van operationele samenwerking in noordelijk verband moet ook worden bekeken of er binnen de provincie Fryslân met gemeenten en/of it Wetterskip niet een soortgelijk effect kan worden gerealiseerd. Ook dient de blik gericht te zijn op het westen waarbij op sommige terreinen samenwerking met de Kop van Noord-Holland wellicht meerwaarde kunnen opleveren en effectiever kunnen zijn.


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

 

0 1407

Het hebben van een baan is meer dan alleen een inkomen. Het geeft ook regelmaat en een gevoel van eigenwaarde. Banen ontstaan niet door de overheid maar door ondernemers. Ondernemerschap en hardwerkende burgers zijn dé motoren van onze economie. De VVD vindt dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen om te kunnen werken en te ondernemen en belemmeringen moet weghalen.

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Fryslân. Hier komt een groot deel van de werkgelegenheid vandaan. Meer dan 95% van het bedrijfsleven valt onder de noemer van het MKB. De sector is dan ook essentieel voor de Friese economie. De VVD Fryslân wil dat er meer aandacht vanuit de provincie voor het MKB komt. Specifieke aandacht heeft de VVD hierbij voor de maakindustrie (HTSM-sector) en de recreatiesector.

De VVD Fryslân wil dat er in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten één verantwoordelijke gedeputeerde Economische Zaken komt met als specifiek aandachtsgebied het MKB. Deze gedeputeerde is daarmee integraal aanspreekpunt vanuit GS voor zaken die het MKB aangaan. Vermindering van regeldruk, investerings- en innovatieplannen en het bevorderen van werkgelegenheid behoren tot het domein van deze gedeputeerde. Investeringsplannen moeten in samenspraak met de sector meer worden afgestemd op de behoeften van het MKB.

Volgens gegevens van het UWV heeft de helft van de Friese werklozen geen startkwalificatie. De VVD wil dat opleiding en vraag uit de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluit met als doel om meer gekwalificeerde mensen aan het werk te helpen. De VVD geeft hierbij prioriteit aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, waarbij van belang is dat in de nabije toekomst een ernstig tekort aan gekwalificeerd technisch personeel wordt voorzien. De VVD wil technische opleidingen aantrekkelijker maken door betere voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt en een betere samenwerking van het onderwijs met het bedrijfsleven. Ook is de VVD voorstander van het ‘leermeester-gezel’ principe.

Om meer kracht voor Fryslân te bewerkstelligen hebben we het menselijk kapitaal in Fryslân hard nodig. Voor mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nu nog te groot is, kan opleiding soelaas bieden. De VVD Fryslân wil dat de provincie (als regisseur) samen met de branches en de regionale opleidingscentra door middel van een gericht opleidingsaanbod markt en onderwijs verbindt.


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter