0 47

Tijdens de Statenvergadering van afgelopen 20 juni is het beleidsstuk Brede analyse vaarwegen en bereikbaarheid van de binnenhavens vastgesteld. Het stuk is een visie op de bereikbaarheid van binnenhavens, een visie op het Van Harinxmakanaal, het Prinses Margrietkanaal, de vaarweg naar Drachten en de vaarweg naar Heerenveen.

De VVD is van mening dat de veiligheid en bereikbaarheid van de Friese vaarwegen hoognodig moeten worden verbeterd. Dit om de autowegen te ontlasten. Het wordt op de autowegen steeds drukker en dat geldt niet alleen meer in de spits. Dit is ook mede de reden dat de Statenfractie van de VVD een voorstander is van de aanleg van een spoor langs Drachten.

Oftewel: Drachten aan het spoor!

‘Wij willen niet in een nationaal park wonen, maar in een economisch levensvatbare provincie’

De grotere plaatsten in onze provincie zoals Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen moeten goed bereikbaar zijn per spoor,  voor groter vrachtverkeer en dus ook grotere schepen. Deze vier gemeenten moeten alle vier geholpen worden en daarom zou onze provincie hierin moeten investeren. ‘Wij willen niet in een nationaal park wonen, maar in een economisch levensvatbare provincie’ aldus VVD Statenlid Druk Pool.

Tijdens de inspraakmomenten is het voor de VVD al snel duidelijk geworden dat grote schepen niet meer door Earnewâld en Terherne moeten varen. Dit omdat deze grote schepen ten koste kunnen gaan van toeristische karakter van deze plaatsten. Er moet dus een oplossing komen zodat er om deze dorpen heen gevaren kan worden. De VVD is daarom groot voorstander van verder onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Ook kan dan gekeken worden wat de voordelen voor recreatievaart, natuur/milieu en waterberging zijn.

0 567

VVD Statenlid Nynke Koopmans heeft op vrijdag 1 juni, samen met de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra, Gedeputeerde Klaas Kielstra en wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Mark de Man, een werkbezoek afgelegd aan Afsluitdijk Wadden Center. De VVD-bestuurders werden werden ontvangen door Wim Boogholt van de Provincie Fryslân, Tjalling Dijkstra van het project De Nieuwe Afsluitdijk en Sijbrand de Vries van de Koninklijke De Vries Scheepsbouw.

De aanwezige kregen een presentatie over de huidige stand van zaken van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Deze presentatie ging over de versterking van de dijk en de energie, ecologische en economische thema’s hieromheen. Daarop volgde een presentatie over de verbreding van de sluis in Kornwerderzand. Deze sluis is te smal voor de schepen van (luxe) jachtbouw in de noordelijke regio. Deze schepen moeten in de huidige situatie over het IJsselmeer gesleept worden, om bij Amsterdam de Noordzee te betreden.

Na de presentaties werd er een rondleiding door het Afsluitdijk Wadden Center verzorgd. Dit multifunctionele centrum is één van de projecten van De Nieuwe Afsluitdijk en hier kan de bezoeker de verhalen rondom de Afsluitdijk beleven. Het centrum is in maart 2018 geopend en heeft nu al 30.000 bezoekers mogen ontvangen.

Hieronder een aantal foto’s van de middag:

 

 

0 290

Bij de behandeling van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de aanleg van snel internet in de provincie heeft Statenlid Durk Pool ervoor gepleit om nu alvast een ontheffing bij de Europese Unie aan te vragen voor de aanleg van snel internet in de grijze gebieden. “Mocht de markt het laten afweten om in die gebieden snel internet (glasvezel) aan te leggen dan kunnen we als overheid ingrijpen”, aldus Pool.

“Waar nu alleen coax ligt zal in het komende decennium ook glasvezel moeten komen”

Op dit moment wordt door Kabelnoord glasvezel aangelegd in de witte gebieden van onze provincie. Dat zijn de gebieden waar op dit moment geen snel internet is en waar dat ook niet in de komende drie jaar door een marktpartij wordt gerealiseerd. Grijze gebieden zijn gebieden waar momenteel één netwerk (vaak coax) ligt, of in de komende drie jaar wordt aangelegd. Als je als overheid geld wil steken in grijs gebied dan moet er vooraf toestemming worden gevraagd aan de Europese Commissie.

“Grijs mag niet het nieuwe wit worden. Door nu al een ontheffing aan te vragen weten KPN en Ziggo ook meteen waar ze aan toe zijn met het grijze gebied in Fryslân. Waar nu alleen coax ligt zal in het komende decennium ook glasvezel moeten komen”, aldus Durk Pool.

1 171

Het is nu zeker, de wolf is terug in Friesland. Het DNA-materiaal dat is aangetroffen op de aangevreten schapen heeft hierover uitsluitsel gegeven. Zeven dode schapen in slechts één maand. Volgens de Leeuwarder Courant ,,het welkomstmaal van de wolf in Fryslân”.

De vraag of wij ons met de intrede van deze wilde dieren in onze provincie zorgen moeten maken over de veiligheid en het welzijn van vee zoals lammetjes die buiten lopen, hoeft daarmee niet meer gesteld te worden. Ze zijn kansloos. In Duitsland worden al regelmatig veulens en kalveren op- of aangevreten door de wolf. Nederland is veel dichter bevolkt dan Duitsland, waarmee de kans op ontmoetingen van mens en dier groter is.

Moeten wij ons ook zorgen maken over de veiligheid van mensen en dan met name kinderen? Volgens Wolven in Nederland, een club die wolven welgezind is, niet. Volgens hun bewering is een stilstaand schaap veel makkelijker te pakken. Waar de club het idee vandaan haalt dat een schaap blijft staan als er een wolf in de buurt zou zijn, is mij een raadsel. Ik heb nog nooit het voorrecht gehad om met een wolf te wandelen maar wel met iets wat er veel op lijkt; een Duitse herder genaamd Diesel. Eén ding is zeker. Zodra schapen Diesel zien, doen ze maar één ding en dat is vluchten.

Nu deze bewering van het stilstaande schaap als sitting duck geen stand houdt, is het ook maar zeer de vraag of de wolf inderdaad niet op mensenvlees uit is. Kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, kennen wilde dieren alleen uit de dierentuin of van de tv. Natuurlijke reacties als bang zijn of vluchten hebben zij (gelukkig!) niet hoeven leren. Waartoe naïeve ideeën ten aanzien van wilde dieren kunnen leiden, hebben we kunnen zien in de Beekse Bergen.

Een oplossing om het vee te beschermen tegen de wolf zou volgens wolvenliefhebbers in Nederland, maar ook volgens de verantwoordelijke EU-commissaris, het plaatsen van hekken en afrasteringen zijn. Los van het feit dat een wolf waarschijnlijk makkelijk 2,5 meter hoger springt dan een graasdier, doet mij het idee van wild in combinatie met hekken denken aan een van de meest catastrofaal mislukte natuurprojecten in Nederland: de Oostvaardersplassen. Het beeld van de uitgehongerde grote grazers, opgesloten achter hoge hekken, staat menigeen op het netvlies gegrift. Het heeft een ongekend drama ten aanzien van dierwelzijn opgeleverd waar zelfs in het buitenland schande van werd gesproken. En terecht. Laten we hopen dat ervaringen met wild uit het verleden, wijsheid voor de toekomst opleveren.

0 296

Na twee commissievergaderingen en bijna 6 uur vergaderen hebben de initiatiefnemers (PvdA, Grienlinks, D66, Cu, 50+ en de PvdD) hun initiatiefvoorstel met betrekking tot de aanpak van het veenweidegebied ingetrokken. Strekking van het voorstel was snel werk maken van het behoud van het veenweidegebied, het terugbrengen van de biodiversiteit en reductie van de CO2. De VVD kan zich vinden in het plaatsen van een stip op de horizon. Waar we ons echter niet in kunnen vinden is de weg er naar toe. Zo vinden wij het voor het slagen van de aanpak van groot belang om alle stakeholders in het veenweidegebied erbij te betrekken, waaronder de boeren die hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Voor het slagen van de aanpak van de veenweideproblematiek moeten alle stakeholders worden betrokken.

“Bovendien bevat de discussie over het veenweide veel halve waarheden”, aldus Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen. “De CO2 uitstoot is hier een mooi voorbeeld van. Als we het grondwaterpeil flink omhoog doen, een derde van de koeien eruit en 900 bedrijven weg saneren dan zou dit een reductie opleveren van 50%. Dat klinkt indrukwekkend. Maar hoe zit dat met andere sectoren?”

Op de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat staat precies te lezen hoeveel CO2 uitstoot per sector er in Friesland is. De CO2-uitstoot van de sectoren landbouw, bosbouw en visserij is gezamenlijk 226.993 ton. De helft daarvan is 113.496. Industrie, energie, afval en water zijn verantwoordelijk voor een uitstoot van 830.199 ton. Verkeer en vervoer 1.491.749 en de gebouwde omgeving heeft een CO2 uitstoot van 1.963.566 ton. Met een halvering van de voedselproductie realiseren wij dus een CO2 reductie in Friesland van 113.496. En die resterende 4.285.514 ton uit andere sectoren daar praten we gewoon niet over.

 

Als statenleden worden wij geacht alle facetten mee te nemen. Natuur en biodiversiteit, de werkgelegenheid, het in eigen behoeften zoals voedsel en energie kunnen voorzien, betaalbaarheid van onderhoud en inrichting van het landschap etc. We hebben daarbij ook rekening te houden met bestaande structuren.

Als we niet oppassen dan hebben we in Fryslân de slag gewonnen maar de oorlog verloren.

Wat nodig is, is een omslag in denken en handelen van de consument. Minder producten betekent een veel hogere prijs. Als de consument niet bereid is deze te betalen dan haakt zij af en komen de winkels vervolgens vol te liggen met uit het buitenland geïmporteerde producten. Als we niet oppassen dan hebben we in Fryslân de slag gewonnen maar de oorlog verloren. Die twee zaken met elkaar verenigen, dat is precies waar wij met de veenweidevisie vanaf 2015 op een hele secure manier mee bezig zijn. Mét iedereen die daarbij betrokken is. En niet, zoals de initiatiefnemers voorstellen, van boven af.

0 223

Al enige tijd wordt er met regelmaat geschreven over de opkomst van de wolf in Fryslân. Zo schreef de Leeuwarder Courant (LC)  op 14 april 2018 dat wolfdeskundigen er sterk rekening mee houden dat er bij Appelscha een wolf is gespot. Half april werden er bij Boijl al schapen gedood, vermoedelijk door een wolf. De uitslag van het onderzoek hiernaar wordt deze week verwacht.

In zowel het Friesch Dagblad als in de LC  van 14 mei 2018 wordt opnieuw geschreven dat er een wolf is gespot in de zuidoosthoek van Fryslân. Vermoedelijk heeft deze wolf vier schapen aangevreten in de Knipe. In beide artikelen van de wordt verder aangegeven dat de wolf niet lijkt uit te zijn op mensenvlees: “De mens is voor de wolf in principe geen prooi”. Wel leven er onder de bevolking in Fryslân zorgen over de komst van de wolf.

De VVD deelt deze zorgen en stelt daarom de volgende vragen:

 1. Wat vindt u van de ontwikkeling dat er steeds vaker wolven worden gespot in de provincie?
 2. In hoeverre wordt de komst van de wolf door de provincie in de gaten gehouden? En wat is het protocol hieromtrent?
 3. “De mens is in principe geen prooi voor de wolf”, citeert het artikel in de LC. Toch leven er zorgen in het gebied. Kunt u aangegeven in hoeverre de zorgen van de inwoners in Fryslân terecht zijn?
 4. Welke maatregelen kan de provincie nemen tegen komst van de wolf en/of de schade die de wolf aanricht? En welke maatregelen bent u dan voornemens te nemen om de zorgen van de inwoners weg te nemen?
 5. Hoe gaan andere Europese landen zoals Duitsland en Polen hiermee om? Zijn er gegevens bekend over de schade aldaar aan mens, dier en natuur?

 

VVD – Nynke Koopmans – van der Veen

0 79

Op maandag 14 mei is er weer een bijeenkomst van het VVD Seniorennetwerk Fryslân. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman een inleiding geven over energie en transitie in Fryslân.

Datum: 14 mei 2018
Plaats : provinciehuis te Leeuwarden
Aanvang: 19.30-22.00 uur

 

Agenda

 1. Inleiding door Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman over Energie en transitie in Fryslân ( vanaf 19.30- 20.45 uur)
 2. Vaststelling agenda
 3. Besluitenlijst 15 februari j.l. 2017 (zie bijlage).
 4. Nieuws uit de Staten
 5. Mededelingen ( landelijke punten)
  – congres SN 14 september
  – ALV 25 en 26 a.s.
 6. Terugkijk op Gemeenteraadsverkiezingen  en stand van zaken door aanwezige netwerkleden over de overige gemeenten
 7. Rondvraag en volgende vergaderdatum in begin oktober

0 95

In een artikel in de Leeuwarder Courant van 28 april 2018 dringt Ton Ettema (voorzitter Rocov Fryslân) bij de noordelijke provincies aan op actie als het gaat om een snellere treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden. Hij roept de noordelijke provincies onder andere op om te inventariseren welke afspraken en toezeggingen in het verleden zijn gedaan, bijvoorbeeld in moties van de Tweede Kamer.

De VVD stelt daarover de volgende vragen:

 

 1. Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt over de snellere treinverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad?
 2. Welke toezeggingen zijn in het verleden gedaan met betrekking tot de snellere treinverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad?
 3. Klopt het dat er in het verleden reistijdvoordelen zijn beloofd die niet zijn nagekomen? Zo ja, kunt u ons die beloften duiden?
 4. Is het mogelijk om tijdswinst te realiseren tussen het Noorden en de Randstad door treinen sneller te laten rijden zoals in het artikel wordt geschetst? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat weerhoudt de vervoerder om sneller te rijden op dit traject en wat doet GS om alsnog een kortere reistijd met de Randstad te realiseren?
 5. Hoe beoordeelt u de mening van de heer Ettema dat het gebied boven Zwolle geen prioriteit heeft bij de NS?
 6. Op welke wijze heeft u contact met NS en ProRail om een kortere reistijd met de Randstad hoger op de agenda van deze bedrijven te krijgen.
 7. Heeft het college van GS een opvatting over de mogelijke introductie van sprinters van eventueel andere vervoerders op de lijnen Zwolle – Leeuwarden/Groningen naast de intercity’s van de NS? Zo ja, wat is deze opvatting?
 8. Zou deze in het regeerakkoord geboden optie ook onderdeel kunnen uitmaken van de nieuwe concessies die rond het openbaar vervoer aanbesteed moeten worden in de komende 5 jaren?
 9. Bent u het eens met Ettema als hij prioriteit geeft aan een doorgaande verbinding met de Randstad door de polders boven snelle superintercity’s. Zo ja, welke stappen gaat u zetten gericht op deze snellere verbinding via de polders, die de bottleneck bij Zwolle kan omzeilen en het forensen voor Friezen vereenvoudigt?
 10. Ziet u ook nadelen voor forensen in het door Ettema genoemde kabinetsbeleid om sprinters in te zetten in het Noorden, zoals de noodzaak tot overstappen met kans op missen van een aansluiting?
 11. De heer Ettema stelt dat er uiterlijk na de zomer al een strategie moet zijn om actie te kunnen ondernemen op het gegeven dat er geen spaan terecht komt van de ambities voor snellere treinen tussen het noorden en de Randstad. Deelt GS deze mening? Zo ja, hoe ver is het college met het ontwikkelen van deze strategie? Zo nee, waarom niet?

VVD – Durk Pool

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad

0 120

Zwerfafval is een groot probleem. Het zorgt voor veel ergernis en bovendien is het slecht voor mensen, dieren en de natuur. De VVD is het dan ook met alle partijen in de Staten eens dat het goed zou zijn als treffende maatregelen worden genomen om zwerfafval tegen te gaan. De oplossing die middels een motie vreemd aan de orde van de dag werd aangedragen door de SP heeft echter niet de steun van de VVD.

Onlangs hebben de Staten van Fryslân de beleidsbrief circulaire economie vastgesteld. Een onderdeel van dit beleid is bewustwording over afval.  “Deze bewustwording is van groot belang, blikjes en flesjes weggooien in de natuur gebeurt tenslotte door mensen”, aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman.

Zwerfafval is een algemeen internationaal erkend probleem. Op Europees niveau wordt  hier ook over nagedacht. Aan het einde van dit jaar komt de Europese Unie met beleid waarbij er ook aandacht zal zijn voor de rol van de scheepvaart als het gaat om de plastic soep. Ook op landelijk niveau speelt hier al het één en ander. In maart van dit jaar is er in de Tweede Kamer gesproken over statiegeld op blikjes en flesjes. De minister gaf toen aan afspraken te hebben met het bedrijfsleven. Het zwerfafval moet de komende jaren afnemen, mocht dit niet lukken dan is er al wetgeving over statiegeld op kleine flesjes in de maak.

Het lijkt de VVD dan ook onverstandig om op dit moment de motie van de SP te steunen. Deze motie gaat in tegen deze afspraken en zou het bedrijfsleven kunnen demotiveren om te innoveren op dit vlak.

0 110

“Een watersporttoerist die Fryslân wil bezoeken wil betrouwbare informatie over waterdieptes en wil niet voor verassingen komen te staan”, zo begon VVD Statenlid Leo Pieter Stoel zijn betoog in Provinciale Staten bij het agendapunt over de onderhoudsdieptes van de Friese meren. Het college stelt voor om aan passief beheer te doen als het gaat om het onderhouden van de dieptes. De VVD vindt echter dat dat geen recht doet aan het imago van Fryslân als watersportprovincie.

In het debat heeft de VVD benadrukt dat het Fries Meren project, dat drie jaar geleden is afgerond, veel geld heeft gekost. De investeringen in dit project moeten dan ook leiden tot resultaten en niet onbruikbaar worden omdat het water in de meren niet diep genoeg is. Het voorgestelde beleid van het college is dus wat de VVD betreft dan ook niet voldoende en leidt zelfs nu al tot problemen.

Om te waarborgen dat de dieptes op de waterkaarten ook de daadwerkelijke diepte van het meer is, heeft de VVD samen met het CDA een amendement ingediend. De meerderheid in de Staten besloot echter dat dit geen haast had en dat dit wel kon worden meegenomen in de watersportvisie die begin 2019 naar de Staten komt. De VVD betreurt dit, “de toerist wacht niet op een provinciale visie, de concurrentie om ons heen gaat door”, aldus Stoel.