0 310
In de Leeuwarder Courant van 31 maart jongstleden stond een artikel met als titel: Meer molens op land maar op zee is goedkoper. Hierin wordt gerefereerd aan een inventarisatie van het AD waaruit blijkt dat provincies, natuur en milieuorganisaties willen dat Nederland fors meer energie gaat opwekken op land.

“We zijn blij met het succes van wind op zee, maar moeten ook maximaal in zetten op wind op land’’, stelt een woordvoerder van het IPO daarin. Friesland zou zich nu scharen achter het IPO standpunt. Het IPO zit aan tafel bij green deals en bij klimaattafels, alwaar een mandaat wordt verondersteld.

De VVD is verbaasd over bovenstaand standpunt van de woordvoerder van IPO en stelt daarom aan het college van GS de volgende vragen:

1. Kent u bovenstaand artikel?

2. Is namens het college van GS akkoord gegaan met het IPO standpunt dat er meer windturbines op land geplaatst moeten worden? Zo ja, wat is de reden en wat is de democratische legitimatie van dat standpunt. Zo nee, hoe is namens Friesland dit standpunt binnen IPO verband gesteund, en op grond van welke democratische legitimatie?
3. Realiseert u zich dat bij onderschrijven van het standpunt dat er maximaal ingezet moet worden op
wind op land, dit grote gevolgen zal hebben voor het Friese landschap en de aan dat landschap gekoppelde economische kansen zoals toerisme?
4. Is u bekend dat bij de klimaattafels sprake is van mandatering “Mandaat van de eigen achterban was ook belangrijk criterium om aan tafel te komen”. En is u bekend met welk mandaat het IPO daar bij de klimaattafels zit, specifiek wat windturbines betreft? Zo nee waarom niet en wat gaat u daaraan doen. Zo ja, kent u de inhoud van de mandatering, bent u daar voordien mee akkoord gegaan en wat is de democratische legitimatie daarvan?

0 68

Door de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamers is de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar het Waddenfonds. Dit fonds, dat in 2012 naar de Waddenprovincies is gedecentraliseerd,  is destijds opgericht ter compensatie voor de negatieve effecten van de gaswinning in het Waddengebied. Voor de periode 2012 tot 2026 is er een budget beschikbaar van €562 miljoen euro. Het onderzoek van de Rekenkamers richtte zich op het proces rondom deze decentralisatie en om inzicht te krijgen hoe de uitvoering van het Waddenfonds is verlopen.

Het rapport van de Rekenkamers werd afgelopen woensdag besproken in Provinciale Staten. Een van de discussiepunten uit dit rapport is de onafhankelijkheid van de besluitvorming van het Waddenfonds. Deze zou volgens de Rekenkamers onder druk staan. De VVD heeft daarom een amendement ingediend dat de Staten meer inzicht moet geven op hoe dit in de toekomst beter kan. Dit amendement werd met grote meerderheid aangenomen. Het Waddenfonds gaat in overleg met de Rekenkamer om te kijken hoe dit beter kan worden gewaarborgd. De verslagen van deze gesprekken zullen voor het einde van het jaar terug komen naar Provinciale Staten.

Een ander punt dat de VVD maakte is het ontbreken van een monitoringskader of evaluatiesysteem. Een punt dat de VVD al eerder maakte en destijds al moties voor indiende. Ook de Rekenkamer constateerde het ontbreken hiervan en daardoor is er geen inzicht in de mate waarin de projecten bijdragen aan de doelstellingen van het Waddenfonds. Wederom diende de VVD daarom moties (motie monitoring investeringskader en motie monitor Waddenfonds) hierover in, die in grote meerderheid werden aangenomen.

Tot slot heeft de VVD ook aandacht gevraagd voor een zeer belangrijk punt uit het rapport namelijk de rol van de Staten zelf bij het Waddenfonds en gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. De VVD zou graag zien dat de Statenleden lering trekken uit dit rapport en de provinciale werkgroep gemeenschappelijke regelingen dit verder oppakt. Een motie hierover werd aangenomen.

0 114

De wereldbevolking is in honderd jaar gegroeid van 1 naar 7 miljard mensen. En verwacht wordt dat in 2050 verder zal toenemen tot 10 miljard mensen. Dit gaat gepaard met een sterke toename van de vraag naar grondstoffen en een toename van de afvalstromen. Het is dan ook belangrijk dat we wereldwijd gaan toewerken naar een circulaire economie. Bij het toewerken naar een verantwoorde omgang met grondstoffen vindt de VVD ook de werkgelegenheid voor de generaties na ons belangrijk.

Uit een TNO rapport uit 2013 blijkt dat circulaire economie in Nederland 7 miljard euro en 54.000 banen kan opleveren Met name via zogenaamde biotische reststromen in landbouw en agro-foodindustrie. Onlangs uitte dezelfde TNO echter ook kritiek op het Rijksbrede programma circulaire economie. Dit omdat het accent van circulaire economie vooral ligt op recycling terwijl circulaire economie zo veel meer is dan recycling alleen. Een heldere definitie van circulaire economie ontbreekt echter in de beleidsbrief circulaire economie. Daarom heeft de VVD er middels een amendement voor gepleit om een definitie vast te leggen. Een bondige en heldere definitie maakt het eenvoudiger om de noodzaak van circulaire economie uit te dragen. En ook in de Europese Unie is een herkenbare definitie nodig: zowel qua input vanuit onze regio als voor steun naar onze regio. Ook draagt een heldere definitie bij het circulair inkopen door de provincie zelf als launching customer. Helaas was er onvoldoende steun voor dit amendement.

Een ander punt vormt de nieuwe verantwoordelijkheden van provinciale Staten op een inhoudelijk complex terrein als circulaire economie. Kennis van de diverse grondstoffen zoals water, zand, olie, hout, mineralen is daarbij nodig om dilemma’s goed in te schatten. Wij kregen van diverse partijen steun om als Provinciale Staten een expertmeeting te organiseren over de diverse grondstoffen die een rol spelen in circulaire economie.

Tot slot heeft de VVD de positieve kant van de landbouw belicht die in veel opzichten al circulair is en/of al bezig is met de verdere ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld doordat reststoffen van de voedselproductie door landbouwdieren worden omgezet in eiwit. En doordat mest wordt ingezet als energiebron. Nu werd de landbouw in deze beleidsnotitie meermalen genoemd. Maar de VVD vond dat de positieve kanten onderbelicht bleven, waardoor een nogal negatief beeld ontstond over de landbouw. Dit kwam onder meer tot uitdrukking door een opmerking in de beleidsbrief dat mest een schadelijke stof is. Wat de VVD betreft zal in de komende beleidsbrieven, uitvoeringsagenda’s en jaarplannen meer aandacht moeten komen voor de positieve kanten van de landbouw.

0 179

De drie noordelijke Statenfracties van de VVD organiseren op zaterdag 7 april een symposium over de bereikbaarheid van het noorden. De bijeenkomst vindt plaats in het Fries congrescentrum in Drachten (adres: oprijlaan 3).

Het is van 10.00 uur tot 14.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

De sprekers zijn onder andere:

– Anne Hettema – CEO Arriva
– Marjan van der Aart – Koninklijke BLN-Schuttevaer
– Jeroen Hartsuiker – Strategisch beleidsadviseur Drenthe

Dagvoorzitter is Betty de Boer

Aanmelden via m.wiers@ps-provinciegroningen.nl

0 85

De VVD in de Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom 5G. Onlangs werd duidelijk dat staatssecretaris Mona Keizer de testomgeving voor het 5G in Groningen (5Groningen) beperkt vanwege het satellietpark in het Friese Burum. Uit metingen zou zijn gebleken dat 5G op 3.5 GHz in alle gevallen ontoelaatbare verstoringen oplevert. De staatssecretaris heeft daarom aangegeven dat de uitrol van 5G boven de lijn Amsterdam-Zwolle voorlopig is uitgesloten.

De VVD zou het zonde vinden als de ontwikkelingen stop worden gezet en ziet juist veel kansen in de uitrol van 5G in het noorden. “Het kan tientallen start-ups en bedrijven naar de regio halen om hier hun innovaties rond 5G te testen maar ook voor plattelandsgebieden kan het interessant zijn”, aldus VVD Statenlid Avine Fokkens.

De VVD heeft aan het college gevraagd of ze het belang van 5G in noord Nederland onderstreept en of het college wat kan betekenen voor de regio om toch die bedrijven hier heen te halen. Daarnaast wil de VVD graag weten wat het college kan doen om toch te beginnen met de uitrol van 5G. “Als we het verschil willen maken en op termijn überhaupt nog mee willen blijven doen, zal de overheid de keuze moeten maken om de frequentie vrij te geven”, aldus Fokkens.

Lees hier de schriftelijke vragen

 

 

0 77
Grondstation van de Nationale SIGINT Organisatie (NSO) in Burum, Fryslân.

Afgelopen vrijdag stond onderstaand opinieartikel, van onze drie gezamenlijke VVD fractievoorzitters in Provinciale Staten, in de Leeuwarder Courant.

Zonder 3.5 GHz is 5G een raceauto met een snelheidsbegrenzer

Onlangs hebben we gepleit voor het houden van een Formule-1 race in Assen ter versterking van onze noordelijke regio. Reden voor journalist Asing Walthuis van de Leeuwarder Courant om ons gekscherend als de nieuwe pitspoezen van de Formule-1 te betitelen. Als pitspoezen maken we ons ook zorgen over de digitale snelweg.

Zo viel onlangs in de media te lezen dat staatssecretaris Mona Keizer de testomgeving voor het 5G in Groningen (5Groningen) beperkt vanwege het satellietpark in het Friese Burum. Dit park met grote satellietschotels is zeer belangrijk voor inlichtingendiensten. 5G, dé toekomstige standaard in supersnel internet, zou namelijk gebruik maken van dezelfde 3.5 gigahertz (GHz) als het  ‘spionagesatellietpark’. Uit metingen zou zijn gebleken dat 5G op 3.5 GHz in alle gevallen ontoelaatbare verstoringen oplevert. De staatssecretaris heeft daarom aangegeven dat boven de lijn Amsterdam-Zwolle de uitrol van 5G voorlopig is uitgesloten. Ook onder die lijn zijn er beperkingen voor 5G, waardoor heel Nederland dreigt achter te gaan lopen. Want Europese harmonisering van de 3.5 GHz frequentie voor snelle 5G verbindingen in heel Europa is zeer waarschijnlijk. Niet voor niets vinden dan ook in andere Europese landen testen plaats op 3.5 GHz frequentie. Zo ook in Noord-Duitsland, die naar alle waarschijnlijkheid ook storingen in Burum gaan opleveren.

5G gebruikt ook andere frequenties, maar 3.5 GHz is de enige die snelheid levert zonder dat daarvoor elke paar honderd meter een antenne hoeft te worden geplaatst. Dankzij 5Groningen kan het mogelijk worden om tientallen internationale startups en bedrijven naar Noord Nederland te halen om hier hun innovaties rond 5G te testen. Deze bedrijven krijgen hiermee een voorsprong op hun concurrenten en kunnen zomaar de nieuwe Googles en Facebooks worden. Daarnaast is er een plan om een deel van het 5G spectrum vrij te geven, zoals bij Wifi. Iedereen kan dan desgewenst een 5G antenne plaatsen en samen met de mobiele operators een groter netwerk bouwen. Met name voor plattelandsgebieden biedt dit kansen; zij krijgen zo een snellere en betere dekking. Zo’n open 5G netwerk leidt tot lagere kosten en snellere verspreiding van gebruikers waardoor we als land en als regio voorop kunnen lopen met nieuwe diensten. De VVD ziet dan ook graag dat we vanuit onze regio het economische voortouw nemen.

Een consequentie van het niet kunnen gebruiken van de eerdergenoemde 3.5 Ghz frequentie, is dat er bij het in gebruik nemen van 5G veel meer zendmasten moeten worden geplaatst. Dat tast niet alleen het landschap aan, het kost ook veel geld. 5G wordt hierdoor dan ook duurder. Dit alles remt de 5G ontwikkeling en dus de economische positie van heel Nederland en in het bijzonder het noorden. Daarnaast kunnen plattelandsgebieden met slechte internetverbindingen niet profiteren van snel 5G internet.

Een andere consequentie is dat door het beperken van de 3.5 GHz frequentie er geen ervaring mee kan worden opgedaan en Nederlandse telecom operators dus achter gaan lopen op het buitenland. Het remt plannen om met internationale financiers miljoenen te investeren in onze regio voor het aantrekken van startups rond 5G.

Volgens experts wordt de 3.5 GHz frequentie in heel Europa omarmd als dé nieuwe standaard voor 5G. Als we mee willen blijven doen, dan zal de overheid de keuze moeten maken om de frequentie vrij te geven voor innovatie en daarmee voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Voor de VVD weegt staatsveiligheid ook heel zwaar, maar het kan wat ons betreft niet zo zijn dat veiligheid en economie tegenover elkaar komen te staan. Ze moeten juist hand in hand gaan. Er zit veel kennis in onze regio rond frequenties en digitale veiligheid en die zetten we graag in om dit probleem samen met Den Haag op te lossen.

Zoals Marco Smit, bestuurslid van de Economic Board Groningen, onlangs al aangaf: ‘Zonder 3,5 GHz is 5G een raceauto van Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer: hij komt ermee vooruit en hij bereikt de finish, maar hij wint de wedstrijd niet.’ Als pitspoezen hadden we het zelf niet beter kunnen zeggen.

 

Avine Fokkens-Kelder
Willemien Meeuwissen
Mirjam Wulfse
de VVD fractievoorzitters van respectievelijk de Friese, Drentse en Groningse Provinciale Staten.

0 117

Provincie Fryslân start op 10 april de cursus politiek actief met o.a. een training debatteren en ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie.

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Deelname is gratis. Aanmelding kan bij de Statengriffie op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk te horen.

Programma

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking

  • hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
  • verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: De provincie

  • hoe werkt de provincie?
  • de besluitvorming binnen de provincie
  • beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: De Provinciale Staten

  • taken en rollen van de Provinciale Staten
  • de instrumenten van een Statenlid
  • basiskennis provinciefinanciën
  • speeddaten met Statenleden

Bijeenkomst 4: Overtuigend debatteren

Data

De cursusavonden zijn op de dinsdagen 10 en 17 april en 8 en 15 mei van 19.30 tot 22.00 uur.

Meer informatie

De cursus wordt verzorgd door:

  • ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Meer informatie over de cursus Politiek Actief voor de provincie.
Meer informatie over Provinciale Staten van Fryslân.

Aanmelden

Graag aanmelden voor 6 april 2018 via statengriffie@fryslan.frl, 058 – 292 59 96 of postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, t.a.v. de Statengriffie.

0 95

In de wens de treinreis vanuit Leeuwarden naar de Randstad te verkorten is een besluit genomen waardoor de tussenstops van de intercity op de stations Wolvega, Grou en Akkrum zijn gesneuveld.

Ons bereiken signalen dat in Wolvega het aantal geparkeerde auto’s bij het station aanzienlijk is teruggelopen sinds de nieuwe dienstregeling. Daarnaast bereiken ons verschillende signalen dat Friese inwoners, die voor hun werk gewend waren met de trein vanuit Wolvega te forensen naar de Randstad, zich bijzonder gedupeerd voelen doordat de intercity daar niet meer stopt. Het betekent dat zij steevast extra zouden moeten overstappen op station Steenwijk of Meppel met respectievelijk 20 of 11 minuten overstaptijd.

Op beide genoemde stations geen stationsrestaurants op de tijdstippen dat forensen hier doorgaans langs komen. De treinrit naar Amsterdam vergt twee tot driemaal overstappen en elk moment van moeten overstappen vormt een reëel risico van missen van een aansluiting. Een gemiste aansluiting in Steenwijk of Meppel leidt tot een wachttijd van een uur op een tochtig perron. Deze OV reis vanuit Wolvega naar de Randstad en omgekeerd wordt door veel forensen als niet acceptabel geacht.

We horen ook geluiden dat door de nieuwe dienstregeling gedupeerde forensen inmiddels het OV achter zich hebben gelaten en de reis per auto afleggen, hetgeen naast nadelige milieueffecten ook nadelige effecten heeft op hun inkomen.

De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde
1.    Heeft u op basis van recente cijfers een beeld over de effecten van de nieuwe dienstregeling op forensen die in Fryslân wonen? Zo ja, welke effecten heeft u waargenomen?

2.    Bent u het met ons eens dat Fryslân door minder mogelijkheden om via OV te forensen naar de Randstad een minder aantrekkelijke woon-werk provincie kan worden?

3.    Doordat Wolvega minder bereikbaar is geworden is ook Opera Spanga, welke onderdeel uitmaakt van LF2018, bijvoorbeeld minder goed bereikbaar via openbaar vervoer. Bent u het met ons eens dat ook de toegankelijk van Fryslân per openbaar voor toeristen hiermee nadelige gevolgen kan ondervinden?

4.    Bent u het met ons eens dat de nieuwe dienstregeling een nadelig effect kan hebben op de leefbaarheid in kleine dorpen, waar werkgelegenheid niet in directe omgeving is te vinden?

5.    Bent u voornemens om iets aan de verslechterde omstandigheden voor de reizigers uit Wolvega, Grou en Akkrum te doen? Zo ja, wat bent u voornemens om hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?

0 143

De VVD in de Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiële situatie van de Blokhuispoort. Directe aanleiding was een artikel in het Friesch Dagblad met de titel “BOEi: tekort bij Blokhuispoort door provincie”. In dit artikel wordt aangegeven dat BOEi, eigenaar van de Blokhuispoort, in een brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden, de provincie Fryslân ervan beschuldigt toezeggingen voor extra geld voor de verbouw van Blokhuispoort niet te zijn nagekomen. Ook staat er dat BOEi in het najaar 2017 heeft gesproken met de provincie over extra geld. Daarnaast wordt in het artikel aangegeven dat de provincie ontkent dat dit gesprek  heeft plaatsgevonden.

Al enige tijd is er onduidelijkheid rondom het tekort bij de Blokhuispoort. Eerder gaf de gemeente Leeuwarden al aan dat er gesprekken met de provincie hadden plaatsgevonden, maar trok deze verklaring  later weer in.

De VVD vindt het jammer dat er onduidelijkheid is rondom de financiering van de Blokhuispoort, het visitekaartje van LF2018 en wil graag opheldering over wat er nu daadwerkelijk is afgesproken.

Lees hier de schriftelijke vragen die de VVD aan het college stelde.

0 56

VVD: niet alleen goed voor de gemeenteraad maar ook voor uw pensioen!

Het Seniorennetwerk heeft in 2016 een bijdrage geleverd voor de veranderingen in het pensioenstelsel.
Lees hier meer over het pamflet voor een liberaal pensioenstelsel.

Maar de VVD zat de afgelopen drie jaar ook niet stil  als het gaat om verbeteringen aan te brengen in het bestaande pensioenstelsel.

Lees hier wat er tot stand is gebracht.